श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
८४८ सांगली कडेगांव
८४९ सांगली मिरज
८५० सांगली बनशंकरी मंदिर (मालगांव, मिरज)
८५१ सांगली म्हैसाळ (मिरज)
८५२ सांगली अंकलखोप (मिरज)
८५३ सांगली आष्टा (मिरज)
८५४ सांगली बेडग (मिरज)
 
 आद्य... १२० १२१ - १२२ - १२३ १२४ ... अंत्य
मुख्य शाखा : सांगली
शाखेचे नाव : कवठे महाकाळ (मिरज)
सेवा प्रमुख : श्री शैलेंद्र वामन चव्हाण
महाकाली साखर कारखाना, राजाराम बापु नगर,
मु. पो. कवठे महाकाळ,
ता. मिरज, जि. सांगली
उपासना केंद्र : --
उपासनेविषयी माहिती : बालोपासना व भजन

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org