श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१६ शाखा

क्र. शाखा
२६७ बेकवाड
२६८ भालके बी. के.
२६९ भांबार्डे
२७० भंडरगाळी
२७१ भटवाडा
२७२ भुरुनकी
२७३ बिदरभावी
 
आद्य... ३७ ३८ - ३९ - ४० ४१ ... अंत्य
शाखेचे नाव : बेकवाड
सेवा प्रमुख :

दरी.अशोक बाबन्ना गुरव 
लक्ष्मि गल्ली  
मु. पो. बेकवाड, ता. खानापूर,
जि. बेळगांव पिन कोड - ५९११२०                       .मो.नं.०९९६४३५७२४६ 

उपासना केंद्र :

श्री लक्ष्मी मंदिर, बेकवाड.

उपासनेविषयी माहिती :

दररोज रात्रौ ७।। ते ९ प्रातस्मरण / सायंस्मरण आळीपाळीने,
दर रविवारी सकाळी ७।। ते ८।। बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org