श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
२६७ खानापुर बेकवाड
२६८ खानापुर भालके बी. के.
२६९ खानापुर भांबार्डे
२७० खानापुर भंडरगाळी
२७१ खानापुर भटवाडा
२७२ खानापुर भुरुनकी
२७३ खानापुर बिदरभावी
 
 आद्य... ३७ ३८ - ३९ - ४० ४१ ... अंत्य
मुख्य शाखा : खानापुर
शाखेचे नाव : बेकवाड
सेवा प्रमुख :

दरी.अशोक बाबन्ना गुरव 
लक्ष्मि गल्ली  
मु. पो. बेकवाड, ता. खानापूर,
जि. बेळगांव पिन कोड - ५९११२०                       .मो.नं.०९९६४३५७२४६ 

उपासना केंद्र :

श्री लक्ष्मी मंदिर, बेकवाड.

उपासनेविषयी माहिती :

दररोज रात्रौ ७।। ते ९ प्रातस्मरण / सायंस्मरण आळीपाळीने,
दर रविवारी सकाळी ७।। ते ८।। बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org