श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : अहमदनगर
उपासना केंद्र :

परमार्थ निकेतन,
प्लॉट क्र. ७ ते १२,सर्वे क्र. २३५,
श्रीहरिनगर, सावेडी बस स्टँडच्या मागे,
सावेडी, अहमदनगर - ४१४००२.

सेवा प्रमुख :

श्री. विनायक सवाई.
श्रद्धा - २, गुरुकृपा हौ. सो. भिस्तभाग रोड,
सावेडी, अहमदनगर.
पिन कोड - ४१४००३
फोन न. -  ९४२३७८२९२१

उपासनेविषयी माहिती :

दररोज दुपारी ४ ते ५.३० प्रातस्मरण / सायंस्मरण आळीपाळीने,
रात्रौ ८ ते ९ नित्योपासना,
दर रविवार सकाळी ७ ते ८.३० भजनात बालोपासना
सर्व सर्व एकदिवसीय व सातदिवसीय उत्सव

 

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org