श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : मुंबई पश्चिम भाईंदर (पूर्व) शांतीनगर (पुनमसागर)
उपासना केंद्र :

बालसंस्कार केंद्र
शांतीनगर सेक्टर – ९, बिल्डिंग नं - डी - ८३ , डी - ८४ च्या बाजूला, कॅसेडेला हॉटेल समोर,            शांतीनगर, मीरारोड (पूर्व) - ४०११०७.   

सेवा प्रमुख :

१) सौ. स्वाती संजय पवार
 बी-१०१, शितलप्लाझा, शितलनगर,               मीरारोड (पूर्व) - ४०११०७.                               मो.- ९६१९०६९४४०

२) श्री. शांताराम रामचंद्र मालवेकर
मो.- ९८१९९८८४३७

३) श्री. हनुमंत दत्ताराम कोयंडे 

उपासनेविषयी माहिती :

१) दररोज सायंकाळी: ४ ते ५.३० वारांचे प्रातःस्मरण व सायंस्मरण भजन (आलटून-पालटून एक-एक आठवडा घेतले जाते)
२) प्रत्येक रविवार सकाळी : ८.३० ते ९.३० खास बाळगोपाळांकरिता बालोपासना.
३) इतर सर्व एकदिवसीय उत्सव श्रीहरिमंदिर बेळगावच्या सुचनेप्रमाणे घेतले जातात.

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org