श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०६३ शाखा

क्र. शाखा
१०३७ श्री साईबाबा मंदिर, वसई(पुर्व
१०३८ गोराई - १, बोरीवली (पश्चिम)
१०३९ गोराई - २, बोरीवली (पश्चिम)
१०४० उपशाखा-कृष्णस्थळ काशिमिरा
१०४१ उपशाखा-पेणकर पाडा दहिसर चेकनाका
१०४२ उपशाखा-केतकीपाडा दहिसर चेकनाका
१०४३ उपशाखा-आनंद नगर
 
आद्य... १४७ १४८ - १४९ - १५० १५१ ... अंत्य
शाखेचे नाव : श्री शिव मंदिर, संभाजी नगर
सेवा प्रमुख :

श्री. शांताराम दत्ताराम गावडे. 
रूम. नं. ६, चाळ नं. ७, 
साईनाथ चाळ, 
संभाजी नगर, 
शिव टेकडी, 
दहिसर (पूर्व), 
मुंबई -४०००६८ 
मो. नं. ८६९३०७८९९६

उपासना केंद्र :

श्री शिव मंदिर, संभाजी नगर

उपासनेविषयी माहिती :

प्रत्येक रविवार सकाळी ८.०० ते ९.०० खास बाळगोपाळांसाठी बालोपासना.


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org