श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १२८४ शाखा

अहमदनगर बागरोजा हडको
बारामती
शाहूनगर
ओतूर
रत्नागिरी देवळे बाजार पेठ
श्रीवर्धन
त्रिमुर्ती चौक (नाशिक)
आजरा बहिरेवाडी
आजरा मुमेवाडी
१० आजरा निंगुडगे
११ आजरा पेंढारवाडी
१२ आजरा रवळनाथ मंदिर
१३ आंबेवाडी
१४ अगसगे
१५ अहमदनगर श्री दुर्गामाता मंदिर सावेडी,
१६ अहमदनगर श्री गणेश मंदिर
१७ अहमदनगर माणिक नगर
१८ अहमदनगर सहकार नगर
१९ अहमदनगर
२० अहमदनगर श्रीरामपूर
२१ आजरा चाफवडे
२२ अळणावर कारवार
२३ अलतगा
२४ आळवण गल्ली शहापूर बेळगावी
२५ अलिबाग
२६ अलिबाग आवास
२७ अलिबाग आक्षि
२८ अलिबाग बहीरोळे
२९ अलिबाग बापळे
३० अलिबाग बेलोशी
३१ अलिबाग चोंढी
३२ अलिबाग चेंढरे
३३ अलिबाग हाशिवरे
३४ अलिबाग कुरूळ
३५ अलिबाग महाजने
३६ अलिबाग महान
३७ अलिबाग मेटपाडा
३८ अलिबाग नागांव
३९ अलिबाग नवेदरवेली
४० अलिबाग सासवणे
४१ अलिबाग शीरवली
४२ अलिबाग श्रीबाग
४३ अलिबाग थळ बाजार श्री विठ्ठल मंदिर
४४ अलिबाग थळ भवानी मंदीर
४५ अलिबाग थळ चाळमळा
४६ अलिबाग तुडाळ
४७ अलिबाग वरसोळी
४८ अल्लेहोळ
४९ अलोरे
५० अलोरे भराडे
५१ अलोरे कोळकेवाडी
५२ अलोरे कुंभार्ली
५३ अलोरे नारदखेरकी
५४ अलोरे ओमळी
५५ अलोरे पवारवाडी
५६ अलोरे पेढांबे
५७ अलोरे पोफळी
५८ अलोरे शिरगांव
५९ अमरावती गजानन मंदिर
६० अमरावती मारुती मंदिर
६१ आमटे
६२ अंबरनाथ पूर्व लोकनगरी
६३ अंबरनाथ (पूर्व)
६४ आंबेजोगाई
६५ अनगडी
६६ अंकली
६७ अशोक नगर बेळगावी
६८ असु
६९ औरंगाबाद एन. ४ सिडको
७० औरंगाबाद अहिंसा नगर, जालना रोड
७१ औरंगाबाद बजाज नगर वाळूज
७२ औरंगाबाद जवाहर कॉलनी
७३ औरंगाबाद कानफाटे हनुमान मंदिर
७४ औरंगाबाद एन. ७ सिडको
७५ औरंगाबाद राजुरेश्वर
७६ औरंगाबाद रामचंद्र नाईक शाळा, गारखेडा
७७ औरंगाबाद शिवाजी नगर गारखेडा परिसर
७८ औरंगाबाद श्रद्धा क्लासेस शहानूरवाडी
७९ औरंगाबाद श्री राघवेंद्र स्वामी मठ
८० औरंगाबाद, विकास नगर
८१ अवचारहट्टी
८२ बाची
८३ बाचोळी
८४ बदलापूर कुळगांव मांजर्ली
८५ बदलापूर कुळगांव (जुवेली)
८६ बदलापूर कुळगांव (आपटेवाडी शिरगांव)
८७ बदलापूर कुळगांव (बॅरेज रोड)
८८ बदलापूर कुळगांव (कात्रप)
८९ बदलापूर कुळगांव (मारुती मंदिर)
९० बदलापूर कुळगांव (सर्वोदयनगर)
९१ बहादरवाडी
९२ बाळगमट्टी
९३ बँगलोर
९४ बारामती अशोक नगर
९५ बारामती अशोक नगर
९६ बारामती वाघळवाडी
९७ बरगांव
९८ बडोदे
९९ बस्तवाड
१०० बत्तिस शिराळा
१०१ बेकवाड
१०२ चंदगड
१०३ बेळगावी आंबेवाडी
१०४ बेळगावी अष्टे
१०५ बेळगावी असोगा
१०६ बेळगावी बहादूरवाडी
१०७ बेळगावी बाळगमट्टी
१०८ बेळगावी बाळेकुंद्री खुर्द
१०९ बेळगावी बसरीकट्टी
११० बेळगावी बसवान कुडची
१११ बेळगावी बस्तवाड
११२ बेळगावी बेक्किनकेरे
११३ बेळगावी बेळगुंदी
११४ बेळगावी बेळवट्टी
११५ बेळगावी बेनकनहळ्ळी
११६ बेळगावी बेन्नाळी (होनगा )
११७ बेळगावी भवानी नगर
११८ बेळगावी बिजगर्णी
११९ बेळगावी देसूर रेल्वे स्टेशन
१२० बेळगावी गोजगे
१२१ बेळगावी गौडवाड
१२२ बेळगावी घुग्रेनट्टी
१२३ बेळगावी हलगा
१२४ बेळगावी हंगरगा
१२५ बेळगावी हारुरी
१२६ बेळगावी हिंडालको
१२७ बेळगावी हिंडलगा
१२८ बेळगावी होनगा
१२९ बेळगावी होनिहाळ
१३० बेळगावी हुंचेनहट्टी
१३१ बेळगावी जानेवाडी
१३२ बेळगावी काकती
१३३ बेळगावी कल्लेहोळ
१३४ बेळगावी कालखांब
१३५ बेळगावी कमकारट्टी
१३६ बेळगावी कणबर्गी
१३७ बेळगावी कावळेवाडी
१३८ बेळगावी खणगांव
१३९ बेळगावी किणये
१४० बेळगावी कोळिकोप
१४१ बेळगावी कोंडसकोप
१४२ बेळगावी कुडची
१४३ बेळगावी लक्ष्मी नगर
१४४ बेळगावी मच्छे
१४५ बेळगावी मंडोळी
१४६ बेळगावी मण्णूर
१४७ बेळगावी मारिहाळ
१४८ बेळगावी मास्केनहट्टी
१४९ बेळगावी मोदगा
१५० बेळगावी मुचंडी
१५१ बेळगावी मुतगा
१५२ बेळगावी नागेनहट्टी
१५३ बेळगावी नानावाडी
१५४ बेळगावी नावगे
१५५ बेळगावी निलजी
१५६ बेळगावी राजहंसगड
१५७ बेळगावी राकसकोप
१५८ बेळगावी रणकुंडये
१५९ बेळगावी सांबरा
१६० बेळगावी संती बस्तवाड
१६१ बेळगावी सावंगाव
१६२ बेळगावी शिंदोळी
१६३ बेळगावी सोनोली
१६४ बेळगावी सुळगा (हिंडलगा)
१६५ बेळगावी सुळेभावी
१६६ बेळगावी तारीहाळ
१६७ बेळगावी तुरमुरी
१६८ बेळगावी उचगांव
१६९ बेळगांवी वडगांव (ओलमणी)
१७० बेळगावी वैभव नगर
१७१ बेळगावी विजयनगर
१७२ बेळगावी वाघवडे
१७३ बेळगावी यमनापूर
१७४ बेळवट्टी
१७५ बेळगांवी वडगांव
१७६ भालके बी. के.
१७७ भांबार्डे
१७८ भंडरगाळी
१७९ भांडुप (प.)
१८० भटवाडा
१८१ भवानी नगर
१८२ भुरुनकी
१८३ भुसावळ
१८४ बिदरभावी
१८५ बिडी
१८६ बिजगर्णी
१८७ बिजापूर
१८८ बोकनूर
१८९ चलवेनहट्टी
१९० चंदगड आंबोली
१९१ चंदगड अडकूर
१९२ चंदगड बांदा
१९३ चंदगड बटकणंगले
१९४ चंदगड बेळगावी
१९५ चंदगड भेडशी दोडामार्ग
१९६ चंदगड दाटे
१९७ चंदगड देऊळवाडी दोडामार्ग
१९८ चंदगड दोडामार्ग
१९९ चंदगड दुंडगे
२०० चंदगड घोडगेवाडी दोडामार्ग
२०१ चंदगड हलकर्णी (फॅक्टरी)
२०२ चंदगड हलकर्णी (गांव) रवळनाथ मंदिर
२०३ चंदगड हेरे
२०४ चंदगड हिंडगांव
२०५ चंदगड हुंदळेवाडी
२०६ चंदगड इब्राहिमपूर
२०७ चंदगड कडलगे बुद्रुक
२०८ चंदगड कडलगे खुर्द
२०९ चंदगड कागणी
२१० चंदगड कानूर बाजार
२११ चंदगड कानूर बेर्डी
२१२ चंदगड कार्वे मजरे
२१३ चंदगड कार्वे मौजे
२१४ चंदगड केंचेवाडी
२१५ चंदगड केरवडे
२१६ चंदगड खामदळे
२१७ चंदगड किणी
२१८ चंदगड कोदाळी
२१९ चंदगड कोकरे
२२० चंदगड कोलिक
२२१ चंदगड कोनाळकट़टा दोडामार्ग
२२२ चंदगड कोवाड
२२३ चंदगड कुदनूर
२२४ चंदगड कुंब्रल दोडामार्ग
२२५ चंदगड माडवळे
२२६ चंदगड महागांव
२२७ चंदगड माणगांव
२२८ चंदगड नागनवाडी
२२९ चंदगड नागवे
२३० चंदगड नांदवडे
२३१ चंदगड पाटणे
२३२ चंदगड रायंदेवाडी
२३३ चंदगड शिरगांव
२३४ चंदगड तडशिनहाळ
२३५ चंदगड तळकट दोडामार्ग
२३६ चंदगड तांबूळवाडी
२३७ चंदगड तुडिये
२३८ चंदगड तुर्केवाडी
२३९ चंदगड उमगांव
२४० चंदगड वाळकोळी
२४१ चंदगड कोल्हापूर
२४२ चंद्रपूर वरोरा
२४३ चन्नेवाडी
२४४ चापगांव
२४५ चापोली
२४६ चव्हाट गल्ली बेळगावी
२४७ चिकोडी
२४८ चिकोडी एकसंबा
२४९ चिकोडी हाळ्ळट्टी
२५० चिकोडी कल्लोळ
२५१ चिकोडी करोशी
२५२ चिकोडी खडकलाट
२५३ चिकोडी कुर्ली
२५४ चिकोडी सदलगा
२५५ चिकोडी यडूर
२५६ चिंचणी
२५७ चिटगुप्पा
२५८ चौल अष्टविनायक मंदिर
२५९ चौल बेलाई काळभैरव मंदिर
२६० चौल जाखमाता मंदिर
२६१ चौल
२६२ चौल सागमळा राम मंदिर
२६३ चुंचवाड
२६४ दाभोळ (भिवबंदर)
२६५ दाभोळ खेर्डी भाटी
२६६ दाभोळ खेर्डी नवानगर
२६७ दाभोळ पंचनदी
२६८ दाभोळ श्री गणेश मंदीर
२६९ दाभोळ (वरचा विभाग)
२७० दाभोळ विठ्ठल रखमाई मंदिर
२७१ डहाणू
२७२ दांडेली
२७३ दापोली
२७४ दापोली चंद्रनगर
२७५ दापोली धाकटी आबंवली
२७६ दापोली गिम्हवणे
२७७ दापोली हर्णे
२७८ दापोली जालगांव
२७९ दापोली जालगांव (पांगारवाडी)
२८० दापोली करजगांव
२८१ दापोली कर्दे
२८२ दापोली केळशी उंबरशेत
२८३ दापोली लाडघर
२८४ दापोली मुरुड
२८५ दापोली पाळंदे
२८६ दापोली सालदुरे
२८७ दापोली वाकवली
२८८ दारोळी
२८९ देसूर
२९० देवाचीहट्टी
२९१ देवगड
२९२ देवगड हिंदळे
२९३ देवगड, विजयदुर्ग
२९४ देवरुख
२९५ देवरुख बुंबी
२९६ देवरुख कांगणे वाडी
२९७ देवरुख किरदुवे
२९८ देवरुख कौसुम्ब
२९९ देवरुख कौसुम्ब फौजदारवाडी
३०० देवरुख सोलजाई मंदिर
३०१ धामणे
३०२ धारवाड
३०३ धुळे अहिल्यादेवी नगर
३०४ धुळे बालाजी मंदिर
३०५ धुळे बेटावद
३०६ धुळे नकाणे रोड उषःकाल नगर
३०७ धुळे प्रभात नगर
३०८ धुळे राम मंदिर
३०९ धुळे सुभाष कॉलनी आय.टी.आय.
३१० डिगेगाळी
३११ दिगलंब
३१२ दोड्डेबैल
३१३ दोड्डहोसूर
३१४ डोंबिवली (पूर्व)
३१५ डोंबिवली (पश्चिम)
३१६ डोंबिवली आयरे गांव
३१७ डोंबिवली भोपर
३१८ डोंबिवली चोळे गांव
३१९ डोंबिवली (गोग्रासवाडी)
३२० डोंबिवली कोपरगांव
३२१ डोंबिवली पूर्व एम.आय.डी.सी.
३२२ डोंबिवली नांदिवली
३२३ डोंबिवली निळजे
३२४ डोंबिवली सांगांव
३२५ डोंबिवली स्वामी विवेकानंद विद्यामंदिर
३२६ डोंबिवली त्रिमूर्ती सभागृह
३२७ डोंबिवली उल्हासनगर
३२८ दोंडाईचा
३२९ डोंगरगांव
३३० दुबई
३३१ गडहिंग्लज तळेवाडी
३३२ गडहिंग्लज
३३३ गडहिंग्लज गिजवणे
३३४ गडहिंग्लज हनिमनाळ
३३५ गडहिंग्लज हरळी
३३६ गडहिंग्लज कडगांव
३३७ गडहिंग्लज कानडेवाडी
३३८ गडहिंग्लज कर्पेवाडी
३३९ गडहिंग्लज नेसरी
३४० गडहिंग्लज शिप्पूर
३४१ गांधीनगर बेळगावी
३४२ गणेबैल
३४३ गंगवाळी
३४४ गारगोटी
३४५ गर्लगुंजी
३४६ गौडवाड
३४७ गोवा म्हापसा गांवसावाडा
३४८ घटप्रभा
३४९ घाटाव
३५० घोडगे सिंधुदुर्ग.
३५१ घोटगाळी
३५२ घुग्रेनट्टी
३५३ गोवा पेडणे आगरवाडा
३५४ गोवा आसगांव
३५५ गोवा आस्कावाडा
३५६ गोवा अस्नोडा
३५७ गोवा बाळ्ळी कुंकळी
३५८ गोवा बांबुर्डे मायडे
३५९ गोवा बार्देश बस्तोडा
३६० गोवा बारदेश बेती
३६१ गोवा बारदेश गिरवडे
३६२ गोवा बारदेश हडफडे
३६३ गोवा बारदेश हणजुण बांध
३६४ गोवा बारदेश कायसूव
३६५ गोवा बारदेश हळदोणा खोर्जुवे
३६६ गोवा बारदेश थीवी धानवा
३६७ गोवा बार्देश उसकई
३६८ गोवा बार्देश वळावली कारोणा
३६९ गोवा भाटले
३७० गोवा भोमा
३७१ गोवा बोरी फोंडा
३७२ गोवा चिंबल (चिंचवाडा)
३७३ गोवा डिचोली
३७४ गोवा डिचोली हातुर्ली मये
३७५ गोवा डिचोली नार्वे
३७६ गोवा गिरी सेंट अँथनी वाडो
३७७ गोवा गिरी वासीयो वाडो
३७८ गोवा बारदेश हळदोणा नास्नोडा
३७९ गोवा हरमल
३८० गोवा हेडलँड सडा वास्को
३८१ गोवा काकोडा
३८२ गोवा कालापूर
३८३ गोवा नेरुळ कलंगूट
३८४ गोवा कांदोळी बारदेश
३८५ गोवा काणकोण (चार रस्ता)
३८६ गोवा फोंडा कवळे
३८७ गोवा केपे
३८८ गोवा केपे आमोणा
३८९ गोवा केपे गावकरवाडा
३९० गोवा केपे कोठंबी
३९१ गोवा केरी
३९२ गोवा खांडोळा
३९३ गोवा किटला
३९४ गोवा माडेल चोडण
३९५ गोवा मडगांव
३९६ गोवा माझलवाडा हणजुण
३९७ गोवा मेरशी शांताक्रूझ
३९८ गोवा मेरशी तिसवाडी
३९९ गोवा म्हापसा
४०० गोवा म्हापसा (हाऊसिंग बोर्ड )
४०१ गोवा म्हापसा मरड बारदेश
४०२ गोवा नागझर फोंडा
४०३ गोवा नवे वाडे मुरगांव
४०४ गोवा नेरूळ बारदेश
४०५ गोवा पैरा
४०६ गोवा पालये पेडणे
४०७ गोवा पणजी
४०८ गोवा पेडणे पार्से
४०९ गोवा पर्वरी बारदेश
४१० गोवा पेडणे
४११ गोवा पेडणे दाडाची वाडी
४१२ गोवा पेडणे खारे बांद
४१३ गोवा पेडणे कोरगांव
४१४ गोवा पेडणे मांद्रे
४१५ गोवा पेडणे मोरजी
४१६ गोवा फोंडा
४१७ गोवा फोंडा दुर्भाट
४१८ गोवा रेईस मागूस फट्रटावाडा
४१९ गोवा सावर्डे
४२० गोवा साखळी डिचोली
४२१ गोवा साळपे कांदोळी
४२२ गोवा सालीगांव बार्देश
४२३ गोवा सांगे
४२४ गोवा सांगोल्डा
४२५ गोवा सांकवाळ उपासनगर
४२६ गोवा सालसेत कुळे
४२७ गोवा सत्तरी धावे
४२८ गोवा सत्तरी, वाळपई
४२९ गोवा शेळ काणकोण
४३० गोवा फोंडा शिरोडा
४३१ गोवा शिरसई थिवी बारदेश
४३२ गोवा शिवोली बारदेश
४३३ गोवा सोलये केपे
४३४ गोवा सोणये पेडणे
४३५ गोवा तालीगांव तिसवाडी
४३६ गोवा वागाळी बार्देश
४३७ गोवा वाळपई आंबेडे
४३८ गोवा वास्को बायणा
४३९ गोवा वास्को चिखली
४४० गोवा वास्को मुंडवेल
४४१ गोवा वेळगे पाळी
४४२ गोवा वेल्हा तिसवाडी
४४३ गोवा वेरे बार्देश
४४४ गोवा वेरोडा कुंकळी
४४५ गोवा विर्लोसा बिठ्ठोण
४४६ गोलिहळ्ळी
४४७ गुहागर
४४८ गुंडपी
४४९ गुंजेनहट्टी
४५० हब्बनट्टी
४५१ हब्बनट्टी
४५२ हब्बनट्टी (पिरनवाडी)
४५३ हडलगा
४५४ हलगा
४५५ हलशी
४५६ हलशीवाडी
४५७ हाळजुंजवाड
४५८ हलकर्णी
४५९ हलसाल
४६० हल्याळ कारवार,
४६१ हरिहर
४६२ हरिहरेश्वर गणपती मंदिर
४६३ हरिहरेश्वर मारुती मंदिर
४६४ हरिपूर
४६५ हातखंबा (रत्नागिरी)
४६६ हातखंबा, चरवेली
४६७ हत्तरगुंजी
४६८ हत्तरवाड
४६९ हट्टीहोळ गल्ली बेळगावी
४७० हेब्बाळ
४७१ हेब्बाळहट्टी
४७२ हिंडलगा
४७३ होनकल
४७४ हुबळी
४७५ हुच्चेनट्टी
४७६ हैदराबाद हेल्थ लीग
४७७ लिंगमपल्ली राघवेंद्र स्वामी मठ
४७८ हैदराबाद वेंकटेश्वर मंदिर
४७९ इचलकरंजी
४८० इचलकरंजी, वसगडे
४८१ इदलहोंड
४८२ जानवली (कणकवली)
४८३ जाधव नगर
४८४ जाफरवाडी
४८५ जगलबेट
४८६ जैनकोप
४८७ जयसिंगपूर
४८८ जैतापूर
४८९ जळगे
४९० जळगेहट्टी
४९१ जळगाव
४९२ जळगांव अंमळनेर
४९३ जळगाव भोईटे नगर
४९४ जळगांव चाळीसगांव
४९५ जळगाव इंद्रप्रस्थ
४९६ जळगाव महाबळ कॉलनी
४९७ जळगाव पिंप्राळा
४९८ जळगाव रामानंद नगर
४९९ जळगाव रामानंद नगर
५०० जळगाव सानेगुरुजी कॉलनी
५०१ जळगाव शिव कॉलनी
५०२ जळगाव अंमळनेर बालाजी मंदिर
५०३ जालना
५०४ जांबोटी
५०५ जानवळे (श्रुंगारतळी)
५०६ जरगनगर
५०७ जत
५०८ जटगे
५०९ झाड अंकले
५१० झाडनावगे
५११ जोयडा
५१२ जोयाडा शिंदोळी कुरवई
५१३ जोयाडा शिंगरगाव
५१४ जुने बेळगाव बेळगावी
५१५ जुने नंदगड
५१६ काशी मीरा
५१७ कडेगांव
५१८ कडोली
५१९ कद्रा
५२० काळाचौकी
५२१ कालखांब
५२२ कालमणी
५२३ कळंबस्ते
५२४ कल्लेहोळ
५२५ कालमणी
५२६ कलमठ (कणकवली)
५२७ कळवा त्रिमुर्ती सोसायटी
५२८ कळवा
५२९ कळवा सह्याद्री
५३० कळवा विटावा
५३१ कल्याण (पश्चिम)
५३२ कल्याण भिंवंडी साक्रादेवी मंदिर
५३३ कल्याण भिवंडी वाणीआळी
५३४ कल्याण पूर्व कचोरे
५३५ कल्याण पूर्व काटेमानिवली
५३६ कल्याण पूर्व तिसगांव
५३७ कल्याण मुरबाड गाव
५३८ कल्याण (मुरबाड रोड)
५३९ कल्याण पडघा
५४० कल्याण (बिर्ला कॉलेज रोड)
५४१ कमकारट्टी
५४२ कामत गल्ली बेळगावी
५४३ कामतगे
५४४ कणकवली गावडेवाडी
५४५ कंग्राळी
५४६ कांजळे
५४७ कणकवली
५४८ कणकवली फोंडा घाट
५४९ कणकुंबी
५५० कणकुंबी
५५१ कपिलेश्वर बेळगावी
५५२ कापोली
५५३ कपोली ( के . सी. )
५५४ कराड
५५५ करजगी
५५६ करजगांव
५५७ कारलगा
५५८ करंबळ
५५९ करंजाळ
५६० कर्जत दहिवली
५६१ कर्जत - भिसेगाव
५६२ कर्जत- जांभिवली
५६३ कर्जत-कर्जत
५६४ कर्जत- नांगुर्ले
५६५ कर्ले
५६६ कारवार रामनगर
५६७ कारवार
५६८ कसाळ
५६९ कसबा नंदगड
५७० काटगाळी
५७१ काटगाळी
५७२ कौलापूरवाडा
५७३ कौंदल
५७४ कवळे (फोंडा)
५७५ कावळेवाडी
५७६ केदनूर
५७७ खडक गल्ली बेळगावी
५७८ खादरवाडी
५७९ खैरवाड
५८० खणगांव
५८१ खानापूर
५८२ खानापूर बैलूर
५८३ खानापूर गर्बेनहट्टी
५८४ खानापूर गुंजी
५८५ खानापूर हलकर्णी विठ्ठल-रखुमाई मंदिर
५८६ खानापूर तारवाड
५८७ खानापूर, तिओली
५८८ खानापूर, तिर्थकुडये
५८९ खानापूर, तोपिनकट्टी
५९० खानापूर, वड्डेबैल
५९१ खासबाग बेळगावी
५९२ खेड
५९३ खेड भरणे
५९४ खेड धामणी
५९५ खेड जामगे
५९६ खेड खवटी
५९७ खेड नातूनगर
५९८ खेड सावर्डे हडकणी
५९९ खेमेवाडी
६०० खेर्डी
६०१ खेर्डी चिखली
६०२ खेर्डी दादर
६०३ खेर्डी देऊळवाडी
६०४ खेर्डी कान्हे
६०५ खेर्डी पाग
६०६ खेर्डी पिंपळी
६०७ खेर्डी तुरळ खेरशेत
६०८ खेर्डी, वेहेळे
६०९ खोपोली खालापूर
६१० खोपोली विहारी
६११ किरावळे
६१२ किरहलशी
६१३ कोकिसरे (कणकवली)
६१४ कोलगांव
६१५ कोल्हापूर
६१६ कोल्हापूर गंगापूर
६१७ कोल्हापूर कळंबा
६१८ कोल्हापूर कावळा नाका
६१९ कोल्हापूर कुरुंदवाड
६२० कोल्हापूर मलकापूर
६२१ कोल्हापूर मुरगुड
६२२ कोल्हापूर सेनापती कापशी
६२३ कोंडसकोप
६२४ कोपरगांव
६२५ कुडाळ
६२६ कुणकीकोप
६२७ कुप्पटगिरी
६२८ कुसमोळी
६२९ कुसगांव
६३० लक्केबैल
६३१ लालवाडी
६३२ लांजा
६३३ लातूर
६३४ लातूर उदगिर
६३५ लोकोळी
६३६ लोंढा
६३७ माडीगुंजी
६३८ माळ अंकले
६३९ माणगांव महाड
६४० मच्छे
६४१ माचीगड
६४२ महाड
६४३ महाड भादाव
६४४ महाड बिरवाडी
६४५ महाड दादली
६४६ महाड गांधारपाले
६४७ महाड इंदापूर
६४८ महाड शिरगांव
६४९ महाद्वार रोड बेळगावी
६५० महिपाळगड
६५१ मजगांव
६५२ माजाळी
६५३ मजगांव
६५४ माझगांव (डॉकयार्ड)
६५५ मालेगाव
६५६ मलवाड
६५७ मालवण बागवाडी
६५८ मालवण देऊळवाडा
६५९ मालवण धामापूर
६६० मालवण
६६१ मंडाळा
६६२ माणिकवाडी
६६३ मनमाड
६६४ मनमाड बालाजी मंदिर
६६५ मन्सापूर
६६६ मंतुर्गा
६६७ मारुती मंदिर बेळगावी
६६८ मासेवाडी गडहिंग्लज
६६९ मास्कोनहाट्टी
६७० मास्तमर्डी
६७१ मेंढेगाळी
६७२ मेरडा
६७३ म्हसळा
६७४ मिरा रोड
६७५ मिरज
६७६ मिरज आष्टा
६७७ मिरज अंकलखोप
६७८ मिरज बेडग
६७९ मिरज बुधगांव
६८० मिरज कवठे महाकाळ
६८१ मिरज - मालगांव बनशंकरी मंदिर
६८२ मिरज म्हैसाळ
६८३ मोठी कंग्राळी ( बी. के. )
६८४ मुघवडे
६८५ मुलुंड - नवघर पाडा शिव मंदिर
६८६ मोरेगांव
६८७ मुंबई मध्य बेलापूर
६८८ मुंबई मध्य बेलापूर सि. बी. डी.
६८९ मुंबई मध्य भांडुप गांव (पूर्व)
६९० मुंबई मध्य भांडुप (कोकणनगर)
६९१ मुंबई मध्य भांडुप (प) रमाबाई नगर
६९२ मुंबई मध्य भायखळा विठठल-रखुमाई मंदिर
६९३ मुंबई मध्य भायखळा (ठुसे)
६९४ मुंबई मध्य चेंबूर
६९५ मुंबई मध्य चुनाभट्टी
६९६ मुंबई मध्य डोंगरी उमरखाडी
६९७ मुंबई मध्य घाटकोपर (पूर्व)
६९८ मुंबई मध्य घाटकोपर (प) बर्वे नगर
६९९ मुंबई मध्य जुई नगर
७०० मुंबई मध्य कळवा दिघा
७०१ मुंबई मध्य कळवा-रामनगर
७०२ मुंबई मध्य कांजुरमार्ग छत्रपती नगर
७०३ मुंबई मध्य कांजूरमार्ग दातार कॉलनी
७०४ मुंबई मध्य कांजूरमार्ग दत्त मंदिर
७०५ मुंबई मध्य कांजूरमार्ग महापौर मैदान
७०६ मुंबई मध्य कांजूरमार्ग श्री गणेश श्री मारुती मंदिर
७०७ मुंबई मध्य कांजूरमार्ग श्रीकृष्ण मंदिर
७०८ मुंबई मध्य कांजूरमार्ग श्री शंकर मंदिर, फ्रेंड्स कॉलनी
७०९ मुंबई मध्य कांजूरमार्ग सुर्या कॉम्प्लेक्स
७१० मुंबई मध्य खारघर
७११ मुंबई मध्य कोपर खैराणे
७१२ मुंबई मध्य कुर्ला (बैलबाजार)
७१३ मुंबई मध्य कुर्ला (नेहरुनगर)
७१४ मुंबई मध्य कुर्ला (श्री सर्वेश्वर मंदिर)
७१५ मुंबई मध्य कुर्ला (श्री बालाजी मंदिर)
७१६ मुंबई मध्य कुर्ला (श्री गांवदेवी मंदिर)
७१७ मुंबई मध्य कुर्ला (श्री खंडोबा मंदिर)
७१८ मुंबई मध्य कुर्ला (श्री पिंपळेश्वर हनुमान मंदिर)
७१९ मुंबई मध्य कुर्ला (श्री राधा कृष्ण मंदिर)
७२० मुंबई मध्य कुर्ला (श्री राम मंदिर)
७२१ मुंबई मध्य कुर्ला (श्री रामेश्वर मंदिर)
७२२ मुंबई मध्य कुर्ला (श्री संतोषी माता मंदिर)
७२३ मुंबई मध्य कुर्ला उमा महेश्वरी मंदिर
७२४ मुंबई मध्य लालबाग
७२५ मुंबई मध्य मांडवी कोळीवाडा
७२६ मुंबई मध्य माझगांव (ताराबाग)
७२७ मुंबई मध्य मुलुंड
७२८ मुंबई मध्य मुलुंड (पूर्व)
७२९ मुंबई मध्य मुलुंड (म्हाडा)
७३० मुंबई मध्य मुलुंड (पश्चिम) कालीमाता मंदिर
७३१ मुंबई मध्य नेरूळ सारसोळे
७३२ मुंबई मध्य नेरूळ स्टेट. बँक. वसाहत
७३३ मुंबई मध्य पवई
७३४ मुंबई मध्य संघर्ष नगर
७३५ मुंबई मध्य तुर्भे
७३६ मुंबई मध्य विक्रोळी (कन्नमवार)
७३७ मुंबई मध्य विक्रोळी चांदिवली
७३८ मुंबई मध्य विक्रोळी पार्कसाईट
७३९ मुंबई मध्य विक्रोळी स्वयंभू हनुमान मंदिर
७४० मुंबई पश्चिम आगाशी
७४१ मुंबई पश्चिम अंधेरी (म्हाडा)
७४२ मुंबई पश्चिम अंधेरी आंबोली
७४३ मुंबई पश्चिम अंधेरी गिलबर्ट हिल
७४४ मुंबई पश्चिम अंधेरी (डी.एन.नगर)
७४५ मुंबई पश्चिम अंधेरी पोलीस कॅम्प
७४६ मुंबई पश्चिम अंधेरी (जे.बी.नगर)
७४७ मुंबई पश्चिम अंधेरी (पी. ऍण्ड टी.कॉलनी)
७४८ मुंबई पश्चिम बांद्रे (पूर्व)
७४९ मुंबई पश्चिम बांद्रा (प) विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर
७५० मुंबई पश्चिम भाईंदर (पूर्व) श्री ब्रम्हदेव मंदिर (शिवार गार्डन)
७५१ मुंबई पश्चिम भाईंदर (पूर्व) शांतीनगर (पुनमसागर)
७५२ मुंबई पश्चिम भाईंदर (पूर्व)
७५३ मुंबई पश्चिम भाईंदर (पूर्व) साईधाम मंदिर (दिपक हॉस्पिटलच्यामागे)
७५४ मुंबई पश्चिम भाईंदर (प) दत्त मंदिर, अशोक नगर,
७५५ मुंबई पश्चिम भाईंदर (पश्चिम)
७५६ मुंबई पश्चिम भाईंदर (प) राम मंदिर, मुर्धा गाव
७५७ मुंबई पश्चिम भाईंदर (पूर्व) श्री साईबाबा मंदिर (सिल्वर पार्क)
७५८ मुंबई पश्चिम बोरीवली (प) गोराई २
७५९ मुंबई पश्चिम बोरिवली (प) गोराई
७६० मुंबई पश्चिम बोरीवली (पश्चिम) गोराई १
७६१ मुंबई पश्चिम बोरीवली पूर्व बद्रिकेदार मंदिर
७६२ मुंबई पश्चिम बोरीवली पूर्व दत्त मंदिर
७६३ मुंबई पश्चिम बोरिवली (पूर्व) राजेंद्र नगर
७६४ मुंबई पश्चिम बोरिवली (पूर्व) टाटा पावर
७६५ मुंबई पश्चिम बोरिवली (पूर्व) सुदामनगर काजुपाडा
७६६ मुंबई पश्चिम बोरीवली (पूर्व) शांतिवन शाखा
७६७ मुंबई पश्चिम बोरिवली (प) एक्सर
७६८ मुंबई पश्चिम बोरिवली (प) बाभई
७६९ मुंबई पश्चिम चिंचपोकळी म्युनिसिपल क्वाटर्स
७७० मुंबई पश्चिम दादर
७७१ मुंबई पश्चिम दादर पाटील मारुती मंदिर
७७२ मुंबई पश्चिम दादर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर
७७३ मुंबई पश्चिम दहिसर (पू) शंकर मंदिर
७७४ मुंबई पश्चिम दहिसर (पू) श्री दत्त मंदिर, संभाजी नगर
७७५ मुंबई पश्चिम दहिसर (पू) श्री राधाकृष्ण मंदिर कोंकणीपाडा
७७६ मुंबई पश्चिम दहिसर (पू) श्री शिव मंदिर, संभाजी नगर
७७७ मुंबई पश्चिम दहिसर (पू) श्री वरदविनायक मंदिर,रावळपाडा
७७८ मुंबई पश्चिम दहिसर (पूर्व)
७७९ मुंबई पश्चिम दहिसर (पूर्व) श्री बजरंगदास बाप्पा मंदिर, बजरंगदास बाप्पा नगर
७८० मुंबई पश्चिम दहिसर (पूर्व) श्री साईं मंदिर अशोकवन
७८१ मुंबई पश्चिम दहिसर (पूर्व) श्री शंकर मंदिर, शैलेन्द्र नगर
७८२ मुंबई पश्चिम दहिसर(पूर्व) सिद्धेश्वर मंदिर संभाजी नगर
७८३ मुंबई पश्चिम दहिसर (प)
७८४ मुंबई पश्चिम दहिसर (पू) आनंद नगर
७८५ मुंबई पश्चिम दहिसर (पूर्व) केतकीपाडा दहिसर चेकनाका
७८६ मुंबई पश्चिम दहिसर पूर्व वैशाली नगर
७८७ मुंबई पश्चिम दहिसर (प) काशिमिरा कृष्णस्थळ
७८८ मुंबई पश्चिम दहिसर चेकनाका पेणकर पाडा
७८९ मुंबई पश्चिम दिंडोशी एम एच बी वसाहत
७९० मुंबई पश्चिम दिंडोशी श्री गणेश मंदिर
७९१ मुंबई पश्चिम एल्फिन्स्टन (प्रभादेवी), पश्चिम
७९२ मुंबई पश्चिम एल्फिस्टन (प.)
७९३ मुंबई पश्चिम गिरगांव
७९४ मुंबई पश्चिम गोरेगाव(पू) मसुराश्रम मंदिर
७९५ मुंबई पश्चिम गोरेगांव पू नागरी निवारा परीषद
७९६ मुंबई पश्चिम गोरेगांव (प)
७९७ मुंबई पश्चिम ग्रँट रोड
७९८ मुंबई पश्चिम जोगेश्वरी पू अस्मिता विद्यालय
७९९ ​मुंबई पश्चिम जोगेश्वरी पू बालविकास विद्यालय
८०० मुंबई पश्चिम जोगेश्वरी पू (गुंफा रोड)
८०१ मुंबई पश्चिम जोगेश्वरी पूर्व नटवरनगर
८०२ मुंबई पश्चिम जोगेश्वरी प बेहरामबाग शिवसाई मंदिर
८०३ मुंबई पश्चिम कांदिवली (पूर्व) आकुर्ली माता मंदिर
८०४ मुंबई पश्चिम कांदिवली (प) चारकोप, श्रीगणेश मंदिर, सह्याद्री नगर
८०५ मुंबई पश्चिम कांदिवली (चारकोप)
८०६ मुंबई पश्चिम कांदिवली (प) चारकोप, श्रीदत्त मंदिर
८०७ मुंबई पश्चिम खार (पूर्व)
८०८ मुंबई पश्चिम खार पू आदर्श लेन
८०९ मुंबई पश्चिम खार (प) गायत्री व श्री राम मंदिर
८१० मुंबई पश्चिम खार (प) हनुमान मंदिर
८११ मुंबई पश्चिम खार पू निर्मल नगर
८१२ मुंबई पश्चिम कुंभारवाडा (वरळी)
८१३ मुंबई पश्चिम लोअर परळ
८१४ मुंबई पश्चिम माहीम
८१५ मुंबई पश्चिम माहिम श्री भागोजी कीर दत्त मंदिर
८१६ मुंबई पश्चिम मालाड
८१७ मुंबई पश्चिम मीरारोड (पू) श्री गणेश मंदिर (एव्हरशाईन नगर)
८१८ मुंबई पश्चिम मेट्रो (मुबंई)
८१९ मुंबई पश्चिम नालासोपारा (पूर्व)
८२० मुंबई पश्चिम नालासोपारा (पश्चिम)
८२१ मुंबई पश्चिम नालासोपारा (पू) मोरेगाव
८२२ मुंबई पश्चिम प्रतिक्षा नगर
८२३ मुंबई पश्चिम सांताक्रूझ
८२४ मुंबई पश्चिम शिवडी व परळगांव
८२५ मुंबई पश्चिम विले पार्ले - प आर.टी.ओ
८२६ मुंबई पश्चिम विले पार्ले कुंकुवाडी
८२७ मुंबई पश्चिम वडाळा
८२८ मुंबई पश्चिम वरळी
८२९ मुरुड जंजीरा
८३० मुरुड जंजिरा खार आंबोळी
८३१ मुरुड जंजिरा तेलवडे
८३२ नागोठणे
८३३ नाचणे रत्नागिरी
८३४ नचिकेता हौल कृष्ण नगर
८३५ नागडे,येवला
८३६ नागपूर
८३७ नागपूर रामनगर
८३८ नागपूर टेलिकॉम नगर
८३९ नानल पेठ
८४० नांदेड
८४१ नंदगड
८४२ नंदिहळ्ळी
८४३ नंदिहळ्ळी
८४४ नंदूरबार
८४५ नानेपाडा (मुलुंड)
८४६ नंजिनकोडल
८४७ नारायण पेठ
८४८ नरसेवाडी
८४९ नाशिक आभोणा
८५० नाशिक बजरंगवाडी
८५१ नाशिक भाभानगर
८५२ नाशिक भद्रकाली मंदिर
८५३ नाशिक भगूर
८५४ नाशिक चांदवड
८५५ नाशिक चेतना नगर
८५६ नाशिक विठ्ठल मंदिर
८५७ नाशिक दत्तमंदिर
८५८ नाशिक डावखरवाडी
८५९ नाशिक देवळाली गाव
८६० नाशिक डी.जी.पी. नगर
८६१ नाशिक द्वारका
८६२ नाशिक गणेश चौक नविन सिडको
८६३ नाशिक गौरव कॉलनी
८६४ नाशिक जनरल वैद्दनगर
८६५ नाशिक गोपाळ नगर
८६६ नाशिक गोपाळ कृष्ण मंदिर
८६७ नाशिक गोविंद नगर
८६८ नाशिक हनुमान नगर
८६९ नाशिक हिरा वाडी
८७० नाशिक इंदिरा नगर
८७१ नाशिक कळवण
८७२ नाशिक कसबे वणी
८७३ नाशिक कोनार्क नगर
८७४ नाशिक मधुबन कॉलनी
८७५ नाशिक म्हसरूळ
८७६ नाशिक मखमलाबाद
८७७ नाशिक मल्हारवाडी नांदगाव
८७८ नाशिक मेरी गायत्रीनगर
८७९ नाशिक नांदगाव
८८० नाशिक पिंपळगाव गणेशनगर
८८१ नाशिक राजीवनगर
८८२ नाशिक रामवाडी
८८३ नाशिक समर्थ नगर
८८४ नाशिक सप्तश्रुंगी गड
८८५ नाशिक सटाणा
८८६ नाशिक सातपूर अशोकनगर
८८७ नाशिक शक्तीगणेशमंदिर, सिडको
८८८ नाशिक शिखरेवाडी
८८९ नाशिक सिद्धाईनगर जेलरोड
८९० नाशिक सिद्धेश्वर मंदिर सिडको
८९१ नाशिक टागोरनगर
८९२ नाशिक टाकळी
८९३ नाशिक तळोदा
८९४ नाशिक उगव
८९५ नाशिक वाजगाव
८९६ नाशिक, तिडके कॉलनी, वेद मंदिर
८९७ नाशिक विनय नगर
८९८ नौपाडा
८९९ नवापूर
९०० नेहरू नगर
९०१ नेरसे
९०२ निडगल
९०३ निजामपूर, महाड
९०४ निलंगा
९०५ निपाणी
९०६ निट्टूर
९०७ ओलमणी
९०८ ओलमणी
९०९ ओझर (मिग)
९१० ओझर(मिग) सिन्नरकर टाऊन
९११ ओझर शिवाजी नगर
९१२ ओझरे देवरुख रत्नागिरी
९१३ पालघर
९१४ पाली
९१५ पाचल
९१६ पालगड
९१७ पालघर बोईसर
९१८ पालघर कुडण
९१९ पालघर सातपाटी
९२० पालपेणे (खेर्डी)
९२१ पालशेत (खेर्डी)
९२२ पंढरपुर
९२३ पंढरपूर
९२४ पांगुळ गल्ली बेळगावी
९२५ पनवेल
९२६ पनवेल शिव मंदिर नवीन पनवेल
९२७ पनवेल दत्तमंदिर
९२८ परभणी
९२९ परभणी मानवत
९३० परभणी नानलपेठ
९३१ पार्ले चंदगड
९३२ परतवणे
९३३ पाटण
९३४ पाटील गल्ली बेळगावी
९३५ पेण
९३६ फलटण
९३७ पिपळगांव बसवंत
९३८ पिंपळे निलख
९३९ पिंप्राळा नांदगाव
९४० पिरनवाडी (बेळगांव)
९४१ पीठलेवाडी (खेर्डी)
९४२ पोहेगांव
९४३ पोलादपूर
९४४ पोयनार (खेड)
९४५ पुणे सांगवी औंध गाव
९४६ पुणे मोहननगर चिंचवड गाव
९४७ पुणे धायरी
९४८ पुणे वारजे माळवाडी दुधाणेवस्ती
९४९ महालक्ष्मी मंदिर, सांगवी, पुणे
९५० पुणे मोहननगर मासुळकर कॉलनी,
९५१ पुणे म्हात्रे पूल
९५२ पुणे पौड
९५३ पुणे सांगवी पिंपळे गुरव
९५४ पुणे मोहननगर संत तुकारामनगर
९५५ पुणे वारजे माळवाडी
९५६ पुणे आनंदनगर
९५७ पुणे अभिनव
९५८ पुणे आंबेगाव
९५९ पुणे हडपसर भेकराईनगर
९६० पुणे भोर
९६१ पुणे बिब्बेवाडी
९६२ पुणे धनकवडी
९६३ पुणे कोथरूड गांधीभवन
९६४ पुणे गोखले नगर
९६५ पुणे गुरुवार पेठ
९६६ पुणे हडपसर
९६७ पुणे हनुमाननगर
९६८ पुणे काळेवाडी (वाकड) रहाटणीगाव
९६९ पुणे काळेवाडी (वाकड) विजयनगर,
९७० पुणे काळेवाडी (वाकड) ,
९७१ पुणे काळेवाडी (वाकड) वडगाव मावळ
९७२ पुणे कोथरूड कोंढावळे
९७३ पुणे कोथरूड
९७४ पुणे कोथरूड एम.आ.टी.
९७५ पुणे लोणावळा
९७६ पुणे मातोश्री वृध्दाश्रम
९७७ पुणे मोहननगर
९७८ पुणे नारायणगाव
९७९ पुणे नवी पेठ
९८० पुणे नवी सांगवी
९८१ पुणे नवसह्याद्री
९८२ पुणे निगडी राशिंकर दत्त मंदिर
९८३ पुणे निगडी यमुनानगर
९८४ पुणे निगडी
९८५ पुणे निरा सासवड
९८६ पुणे परमहंसनगर
९८७ पुणे पाषाण
९८८ पुणे मोहननगर पिंपरी गाव
९८९ पुणे कोथरूड पिरंगुट
९९० पुणे प्रतिकनगर
९९१ पुणे सांगवी
९९२ पुणे सहकारनगर
९९३ पुणे सासवड
९९४ पुणे सासवड त्रिशुल सोसायटी
९९५ पुणे शाहूनगर,
९९६ पुणे शिरुर
९९७ पुणे कोथरूड शिवराय प्रतिष्ठाण
९९८ पुणे वारजे माळवाडी, श्रीरामसोसायटी
९९९ पुणे सोमवार पेठ
१००० पुणे सोमवार पेठ
१००१ पुणे सोपान नगर सासवड
१००२ पुणे कोथरूड सुतारदरा
१००३ पुणे तळेगाव
१००४ पुणे तळेगाव स्टेशन
१००५ पुणे तळेगाव स्टेशन
१००६ पुणे कोथरूड उरवडे
१००७ पुणे वडगाव
१००८ पुणे विठ्ठलवाडी
१००९ पुणे वानवडी हडपसर
१०१० पुणे येरवडा
१०११ रानवली
१०१२ राहाता
१०१३ राहाता बोठेवस्ती
१०१४ राहाता एकरुखे
१०१५ राहाता गणेश नगर
१०१६ राहाता मायंबा मंदिर
१०१७ राहाता पंधराचारी
१०१८ राहाता पुणतांबा
१०१९ रहिमतपूर
१०२० रायगड दांडे श्रीवर्धन
१०२१ रायगड धामणसई
१०२२ रायगड दिवेआगर सिद्धनाथ मंदिर
१०२३ रायगड दिवेआगर श्रीरुपनारायण मंदिर
१०२४ रायगड एकदरा मुरुड जंजिरा
१०२५ रायगड गोरेगांव
१०२६ रायगड गोरेगांव आंबेत
१०२७ रायगड गोरेगांव लोणेरे
१०२८ रायगड गोरेगांव वडगांव
१०२९ रायगड कोर्लई
१०३० रायगड मेढा
१०३१ रायगड मुठवली
१०३२ रायगड नांदगांव
१०३३ रायगड सातिर्डे
१०३४ तळा
१०३५ रायगाव
१०३६ राजापूर
१०३७ राजहंसगड
१०३८ राजवाडी (तुरळ खेर्डी)
१०३९ राम मंदिर जयसिंगपूर
१०४० रामगुरवाडी
१०४१ रामनाम आधाराश्रम
१०४२ रामपूर (खेर्डी)
१०४३ रामवाडी
१०४४ रनाळा
१०४५ रणकुंडये
१०४६ रत्नागिरी
१०४७ रत्नागिरी आगरनरळ बोंड्ये
१०४८ रत्नागिरी आरवली (तुरळ खेर्डी)
१०४९ रत्नागिरी अडिवरे
१०५० रत्नागिरी आंबेशेत
१०५१ रत्नागिरी बाग पाटोळे
१०५२ रत्नागिरी बसनी
१०५३ रत्नागिरी भाटी मिऱ्या
१०५४ रत्नागिरी भाटकर कोंड
१०५५ रत्नागिरी भाट्ये
१०५६ रत्नागिरी बोंबलेवाडी
१०५७ रत्नागिरी बोंड्ये
१०५८ रत्नागिरी चांदेराई
१०५९ रत्नागिरी दाभोळे
१०६० रत्नागिरी दहिवली (सावर्डे खेर्डी)
१०६१ रत्नागिरी डांगेवाडी (हातखंबा)
१०६२ रत्नागिरी देऊड
१०६३ रत्नागिरी देवघे
१०६४ रत्नागिरी देवघे मणचेकरवाडी
१०६५ रत्नागिरी देवळे
१०६६ रत्नागिरी ढोकमळे
१०६७ रत्नागिरी गांवखडी
१०६८ रत्नागिरी घटिवळे
१०६९ रत्नागिरी घोणसरे
१०७० रत्नागिरी हात्तीस
१०७१ रत्नागिरी जुवे
१०७२ रत्नागिरी कडवई
१०७३ रत्नागिरी काळबादेवी
१०७४ रत्नागिरी कळंबस्ते (संगमेश्वर)
१०७५ रत्नागिरी कासारावेली
१०७६ रत्नागिरी कशेळी
१०७७ रत्नागिरी कासोप
१०७८ रत्नागिरी केळशी
१०७९ रत्नागिरी खडपोली
१०८० रत्नागिरी खामशेत (श्रुंगारतळी)
१०८१ रत्नागिरी खांदाट (कोळकेवाडी)
१०८२ रत्नागिरी खानू
१०८३ रत्नागिरी कुरतडे
१०८४ रत्नागिरी मालगुंड
१०८५ रत्नागिरी मार्गताम्हाने
१०८६ रत्नागिरी मिरजोळे पाटीलवाडी
१०८७ रत्नागिरी मिऱ्या
१०८८ रत्नागिरी मुर्शी साखरपा
१०८९ रत्नागिरी नेवरे
१०९० रत्नागिरी पावस
१०९१ रत्नागिरी पेट किल्ला
१०९२ रत्नागिरी पोमेंडी
१०९३ रत्नागिरी रीळ
१०९४ रत्नागिरी साडवली साईनगर देवरुख
१०९५ रत्नागिरी शिरगाव
१०९६ रत्नागिरी शिवाजीनगर
१०९७ रत्नागिरी तळेवाडी
१०९८ रत्नागिरी तेली आली
१०९९ रत्नागिरी तोणदे
११०० रत्नागिरी तुळशी मोहल्ला
११०१ रत्नागिरी तुरळ
११०२ रत्नागिरी, वायंगणी
११०३ राऊळवाडी (तुरळ खेर्डी)
११०४ रावेर
११०५ रावेर जळगांव
११०६ रेवदंडा
११०७ रेवदंडा (बालोपासना शाखा)
११०८ रेवदंडा थेरोंडा
११०९ रोहा
१११० रोहा अष्टमी
११११ रोहा, वरसगांव नाका
१११२ रूमेवाडी
१११३ सानपाडा
१११४ सातरस्ता (मुंबई)
१११५ सावरगाळी
१११६ सायन
१११७ सदाशिव नगर
१११८ सदाशिवगड
१११९ सदाशिवगड कारवार देसाई वाडी
११२० सदाशिवगड कोडीबाग
११२१ सदाशिवगड तारीवाडा
११२२ सागरे
११२३ साखरपा
११२४ समर्थेश्र्वर व्यायाम मंदिर
११२५ सांबरा
११२६ संगमेश्वर
११२७ संगमनेर
११२८ संगमनेर
११२९ संगमनेर गांधी चौक
११३० संगरगाळी
११३१ सांगली
११३२ सांगली चाणक्यपुरी (विश्रामबाग)
११३३ सांगली इस्लामपूर
११३४ सांगली इस्लामपूर - आंबामाता मंदिर
११३५ सांगली नागांव कवठे
११३६ सांगली सावळज
११३७ सांगली विटा
११३८ संगमेश्वर
११३९ संगमेश्वर कसबा
११४० संगमेश्वर कोंडआंबेड
११४१ संकेश्वर
११४२ सन्नहोसूर
११४३ संतिबस्तवाड
११४४ सफाळा
११४५ सातारा
११४६ सातारा दौलतनगर
११४७ सातारा गणराया मंदिर
११४८ सातारा गोलमारुती
११४९ सातारा हेळवाक
११५० सातारा करंजे
११५१ सातारा केळ्घर
११५२ सातारा कोडोली
११५३ सातारा कोडोली पांढरवाडी
११५४ सातारा महाबळेश्वर
११५५ सातारा पांचगणी
११५६ सातारा रविवार पेठ
११५७ सातारा सदरबझार
११५८ सातारा शाहुनगर
११५९ सातारा शाहुपुरी दत्तमंदिर
११६० सातारा शनिवार पेठ विष्णु मंदिर
११६१ सातारा सिद्धेश्वर कुरोली
११६२ सातारा उंब्रज‌
११६३ सती (खेर्डी)
११६४ सावंतवाडी
११६५ सावंतवाडी आजगांव
११६६ सावर्डे (खेर्डी)
११६७ शहापूर आचार्य गल्ली बेळगावी
११६८ शहापूर (ठाणे)
११६९ शास्त्री नगर बेळगावी
११७० शेडेगाळी
११७१ शिगवणवाडी (खेर्डी)
११७२ शिमोगा
११७३ शिंपेवाडी
११७४ शिंदोळी
११७५ शिंदोळी बी. के.
११७६ शिरिटी
११७७ शिरोळ गणेश मंदिर
११७८ शिरोळ विठ्ठल मंदिर
११७९ शिरोली
११८० शिरसंगी
११८१ शिवाजी नगर बेळगावी
११८२ शिवनगर
११८३ शिवनगर
११८४ शिवोली (हेब्बाळ)
११८५ शिवठाण
११८६ श्री स्वामी समर्थ मंदिर
११८७ शृंगारतळी
११८८ श्रीवर्धन बोर्ली पंचतन
११८९ श्रीवर्धन, वडवली
११९० सिंधुदुर्ग शिरोडा
११९१ सिन्नर
११९२ सोळांकूर
११९३ सोलापूर (श्री गिता ज्ञानेश्वर मंदिर)
११९४ सोलापूर (श्री गजानन मंदिर)
११९५ सोलापूर (श्री सरस्वती मंदिर)
११९६ सोलापूर शहर
११९७ सोलापूर उजनी कॉलनी, श्रीदत्तमंदीर
११९८ सोनवडे (देवरुख)
११९९ सुळगे ( येळ्ळूर )
१२०० ताडवाडी (माझगांव ताराबाग)
१२०१ तळसर वरची शिर्केवाडी
१२०२ तारापूर
१२०३ ताडदेव
१२०४ ताडदेव
१२०५ गणेश मंदिर
१२०६ बेलासीस रोड - ताडदेव
१२०७ ताशिलदार गल्ली बेळगावी
१२०८ ठाणे ऐरोली
१२०९ ठाणे आझादनगर (ब्रह्मांड)
१२१० ठाणे ढोकाळी
१२११ ठाणे दिवा
१२१२ ठाणे जुनागांव
१२१३ ठाणे खारेगांव
१२१४ ठाणे कोलबाड
१२१५ ठाणे कोपरी पूर्व
१२१६ ठाणे माजीवडा
१२१७ ठाणे नेरळ
१२१८ ठाणे न्यू पोलीस लाईन
१२१९ ठाणे पडवळनगर (किसननगर)
१२२० ठाणे पांचपाखाडी
१२२१ ठाणे परबवाडी
१२२२ ठाणे पाटीलवाडी (सावरकरनगर)
१२२३ ठाणे पवारनगर
१२२४ ठाणे पायलीपाडा (ट्रॉम्बे)
१२२५ ठाणे श्रीनगर
१२२६ ठाणे श्रीरंग राबोडी
१२२७ ठाणे, वाघबीळ
१२२८ ठाणे, वर्तकनगर
१२२९ तीर्थकुंडे
१२३० टिटवाळा
१२३१ तुरमुरी
१२३२ उचगांव
१२३३ उदगीर
१२३४ उगार खुर्द
१२३५ उगार खुर्द अथणी
१२३६ उगार खुर्द, विनायक वाडी
१२३७ उगार खुर्द, भगवंत कार्यालय
१२३८ उगार खुर्द, फॅक्टरी
१२३९ उगार खुर्द, कुडची रोड, दत्त मंदिर
१२४० उरण
१२४१ उस्मानाबाद
१२४२ उसमानाबाद
१२४३ उत्तूर
१२४४ वडगांव बेळगावी
१२४५ वडगांव ( जांबोटी )
१२४६ काळेवाडी वडगाव मावळ
१२४७ वढाव
१२४८ वैभववाडी (कणकवली)
१२४९ वैभववाडी (कणकवली)
१२५० वसई (पश्चिम), पापडी
१२५१ वसई स्टेशन (पश्चिम), श्री हनुमान मंदिर
१२५२ वसई (पुर्व), श्री साईबाबा मंदिर
१२५३ वसई स्टेशन (पश्चिम), श्री सिध्दीविनायक मंदिर
१२५४ वसई (पश्चिम), वसई गाव
१२५५ वाशी
१२५६ वेंगुर्ला
१२५७ वेंगुर्ला, उभादांडा
१२५८ विक्रोळी (हरियाळी)
१२५९ विले पार्ले (दत्त मंदिर)
१२६० विरार पूर्व
१२६१ विरार पश्चिम
१२६२ वाडा, कुडूस
१२६३ वाडा, मस्जिद नका, मेनरोड
१२६४ वाघवडे
१२६५ वाई
१२६६ वाई - सह्याद्रीनगर
१२६७ वाई, धावडी
१२६८ वाई, एकसर
१२६९ वाई, किकली
१२७० वाई, मयाळु गायकवाड कॉलनी
१२७१ वाई, पांडे
१२७२ वाई, पसरणी
१२७३ वरवडे
१२७४ यळेबैल
१२७५ यल्लापूर
१२७६ येळ्ळूर
१२७७ यावल, नवीन दत्तमंदिर
१२७८ यवतमाळ गणेश मंदिर महादेव नगर
१२७९ येडोगा
१२८० येवला, विठ्ठल नगर
१२८१ येवला आझाद चौक
१२८२ झाडशहापूर
१२८३ झेंडेवाडी चंदगड,
१२८४ झुंजवाड


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org