श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १२३६ शाखा

रूमेवाडी
रोहा, वरसगांव नाका
रोहा अष्टमी
रोहा
रीळ
रेवदंडा थेरोंडा
रेवदंडा
रेवदंडा (बालोपासना शाखा)
रायंदेवाडी चंदगड
१० रविवार पेठ
११ रावेर जळगांव
१२ रावेर
१३ राऊळवाडी (तुरळ खेर्डी)
१४ रत्नागिरी, वायंगणी
१५ रत्नागिरी तोणदे
१६ रत्नागिरी तेली आली
१७ रत्नागिरी शिवाजीनगर
१८ रत्नागिरी पोमेंडी
१९ रत्नागिरी पेट किल्ला
२० रत्नागिरी पावस
२१ रत्नागिरी कासोप
२२ रत्नागिरी कशेळी
२३ रत्नागिरी कासारावेली
२४ रत्नागिरी जुवे
२५ रत्नागिरी हात्तीस
२६ रत्नागिरी घोणसरे
२७ रत्नागिरी घटिवळे
२८ रत्नागिरी गांवखडी
२९ रत्नागिरी ढोकमळे
३० रत्नागिरी देवळे
३१ रत्नागिरी देवघे मणचेकरवाडी
३२ रत्नागिरी देवघे
३३ रत्नागिरी देऊड
३४ रत्नागिरी डांगेवाडी (हातखंबा)
३५ रत्नागिरी दहिवली (सावर्डे खेर्डी)
३६ रत्नागिरी दाभोळे
३७ रत्नागिरी चांदेराई
३८ रत्नागिरी बोंड्ये
३९ रत्नागिरी बोंबलेवाडी
४० रत्नागिरी भाट्ये
४१ रत्नागिरी भाटकर कोंड
४२ रत्नागिरी भाटी मिऱ्या
४३ रत्नागिरी बसनी
४४ रत्नागिरी बाग पाटोळे
४५ रत्नागिरी आंबेशेत
४६ रत्नागिरी अडिवरे
४७ रत्नागिरी आरवली (तुरळ खेर्डी)
४८ रत्नागिरी आगरनरळ बोंड्ये
४९ रत्नागिरी
५० रनाळा
५१ रामवाडी
५२ रामपूर (खेर्डी)
५३ रामनाम आधाराश्रम
५४ रामगुरवाडी
५५ रामानंद नगर जळगाव
५६ राम मंदिर जयसिंगपूर
५७ राजवाडी (तुरळ खेर्डी)
५८ राजापूर
५९ रायगाव
६० तळा
६१ रायगड मुठवली
६२ रायगड गोरेगांव वडगांव
६३ रायगड गोरेगांव लोणेरे
६४ रायगड गोरेगांव आंबेत
६५ रायगड गोरेगांव
६६ रायगड एकदरा मुरुड जंजिरा
६७ रायगड दिवेआगर श्रीरुपनारायण मंदिर
६८ रायगड दिवेआगर सिद्धनाथ मंदिर
६९ रायगड धामणसई
७० रायगड दांडे श्रीवर्धन
७१ रहिमतपूर
७२ राहाता पुणतांबा
७३ राहाता पंधराचारी
७४ राहाता मायंबा मंदिर
७५ राहाता गणेश नगर
७६ राहाता एकरुखे
७७ राहाता बोठेवस्ती
७८ राहाता
७९ रानवली


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org